Auteursrecht

Bij een eeuwenoude eik (een van de Wodans-eiken) met wijlen mijn hond Mozart

Uit de uitgaven op deze pagina’s mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Emmy Fons.

Any part of this pages may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of Emmy Fons.

Scroll naar boven